اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان


 • بخش اول- كليات

  ماده 1- اتاق مشترک بازرگاني ايران و افغانستان كه در اين اساسنامه اتاق مشترک ناميده ميشود باستناد بندهاي “د” و “ن” مادة  5  قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/12/1369  با اصلاحي 15/09/1373 و آيين نامه تشکيل و نظارت اتاق هاي مشترک بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي به موجب پروانه فعاليت شماره 164 مورخ 01/03/1396 طبق اين اساسنامه تاسيس مي گردد.

  ماده 2-  اتاق مشترک يک تشکل ملي، غيرانتفاعي، غيردولتي ثبت شده در اتاق ايران با ماموريت توسعه فعاليت اقتصادي با كشور افغانستان مي باشد كه واجد شخصيت حقوقي مستقل است اما از حيث سياست ها و مقررات تابع  اتاق ايران مي باشد.

  ماده 3- اتاق مشترک داراي تابعيت ايراني است و مکاتبات و محاورات، مهر، سربرگها و سايت اطلاع رساني آن به زبان فارسي و عنداللزوم به زبان انگليسي و یا… خواهد بود. اتاق مشترک كليه قوانين و مقررات كشور ايران را مراعات خواهد نمود .

  ماده 4- دفتر مركزي اتاق مشترک در تهران واقع است .تغيير محل اتاق مشترک منوط به تصويب هيئت مديره و اطلاع رساني به اتاق ايران مي باشد. همچنين اتاق مشترک مي تواند با كسب موافقت اتاق ايران شعباتي در ساير استان ها تاسيس نمايد .

  آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ایرانشهر، کوچه پانزده خرداد، خیابان آیت اله طالقانی، پلاک-175، ساختمان شمالی، طبقه دوم، واحد شرقی کدپستی: 1583648512

 • بخش دوم - اهداف و وظایف

  ماده 5- اهداف و وظايف اتاق مشترک به شرح ذيل مي باشد:

  5-1- كوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنايع و بازرگانان ايراني و كشور مقابل در زمينه تجارت، صنعت، خدمات، كشاورزي، معدن و ساير امور مربوطه.

  5-2- مطالعه و بررسي بمنظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي سرمايه گذاريهاي صنعتي و بازرگاني و معدني و كشاورزي در دو كشور.

  5-3- جمع آوري و ارزيابي اطلاعات آماري و ساير مطالب سودمند در مورد مسايل بازرگاني- صنعتي و اقتصادي دو كشور و قرار دادن اين اطلاعات در اختيار متقاضيان ايراني و كشور مقابل و همکاري با سازمانها و مقامات صلاحيتدار ايران و كشور مقابل به منظور تشويق و توسعه روابط اقتصادي بين دو كشور.

  5-4- گسترش مبادله هيأتهاي تجاری و اقتصادي بين دو كشور.

  5-5- انتشار مجله و كتاب و جزوات و نرم افزار ، و یا بولتن اطلاعاتي در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين ايران و كشور مقابل حاوي قوانين و مقررات اقتصادي دو كشور و ساير مطالب مفيد و مرتبط .

  5-6- مشاركت در برپايي و اداره نمايشگاهها و ساير فعاليتهاي مشابه در چهارچوب قوانين مربوط و كمک به مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و كشور مقابل علاقمند به شركت در نمايشگاههاي
  بين المللي كه  در ايران و كشور مقابل برگزار ميشود.

  5-7- برگزاري گردهمايي ها و همايشها در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين دو كشور.

  5-8- همکاري و تشريک مساعي با اتاقهاي متقابل در كشور مقابل.

  5-9- كوشش در جهت حل اختلافات ناشي از روابط اقتصادي بين اشخاص حقيقي و حقوقي ايران و كشور مقابل از طريق حکميت و در صورت عدم توفيق، تشويق طرفين اختلاف به رفع اختلافات از طريق مركز داوري اتاق ايران.

  5-10- اداره امور اتاق با رعايت مقررات اين اساسنامه و با همکاري نزديک با مقامات رسمي، سازمانها و مؤسسات ايراني و كشور مقابل .

  5-11– انجام ساير اقداماتي كه براي نيل به اهداف فوق ضروري است يا به آنها مربوط باشد.

 • بخش سوم – عضویت در اتاق مشترک

  ماده 6- عضويت بر سه  نوع است: عادي، ناظر و افتخاري .

  ماده 7- شرايط عضويت عادي در اتاق مشترک عبارت است از:

  7-1- داشتن كارت بازرگاني معتبر يا عضويت معتبر در يکي از اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران يا اتاق تعاون

  7-2- پرداخت وروديه و حق عضويت اتاق مشترک

  7-3-پذيرش مفاد اين اساسنامه و مقررات اتاق ايران

  ماده 8– اشخاص حقيقي يا حقوقي غير مقيم مشروط بر اينکه از همتاي خارجي اتاق مشترک، مستقر در كشور مقابل يا در صورت فقدان و يا عدم دسترسي به آن از يکي از اتاق هاي بازرگاني كشور مقابل، معرفي نامه اخذ و پس از تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور افغانستان و يا سفارت كشور افغانستان در ايران ارايه نمايند مي توانند به عضويت اتاق مشترک درآيند.

  ماده9– اعضای ناظر می توانند از خدمات اتاق مشترک استفاده نمایند اما حق حضور یا انشا رای در مجامع ندارند.

  ماده 10- شخصيت هايي كه در تحقق اهداف اتاق و پيشرفت مناسبات اقتصادي ايران و كشور مقابل خدمات فوق العاده اي انجام داده اند و يا ميتوانند در آينده منشاء خدمات ارزنده اي در اين مورد باشند، به عضويت افتخاري اتاق دعوت ميشوند.

  ماده 11-اعضاي افتخاري بنا به پيشنهاد يکي از اعضاي هيأت مديره و با تصويب هيأت مديره به عضويت پذيرفته ميشوند. اعضاي افتخاري داراي حق رأي نيستند، اما حق اظهارنظر مشورتي دارند و از پرداخت حق عضويت معاف ميباشند.

  ماده 12-كليه اعضاي عادي داراي حقوق و وظايف يکسان هستند و حق عضويت سالانه خود را در زمان صدور يا تمديد عضويت پرداخت مي نمايند.

  ماده 13-هيات مديره مي تواند به علل زير به عضويت هريک از اعضاء خاتمه دهد.

  13-1- عدم تمديد عضويت و خودداري عضو از پرداخت حق عضويت در موعد مقرر پس از دوبار اخطار كتبي كه به فاصله 10 روز از طريق دبيرخانه اتاق مشترک بايد انجام گيرد .

  13-2- عدم رعايت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

  13-3- عدم تمديد عضويت در اتاق هاي سراسر كشور .

  ماده 14 – در صورت فوت، حجر، محروميت از حقوق اجتماعي، تعلیق یا محروميت از عضويت اتاق ايران، ورشکستگي، انحلال شخص حقوقي، عضويت در اتاق مشترک نيز خاتمه مييابد.

  ماده 15- در صورت خاتمه عضويت حق عضويت پرداخت شده مسترد نميگردد.

 • بخش چهارم – اركان اتاق مشترک

  ماده 16– اركان اتاق مشترک عبارتند از:

  • مجمع عمومي
  • هيئت مديره
  • بازرسان

  ماده 17 – مجمع عمومي اتاق مشترک به صورت عادي يا فوق العاده تشکيل مي شود.

  ماده 18- نحوه برگزاري مجامع عمومي عادي به ترتيب ذيل مي باشد:

  • مجمع عمومي عادي حداقل سالي يکبار ظرف مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي تشکيل
   مي شود .

  مجمع عمومي عادي در صورت لزوم بطور فوق العاده تشکيل مي شود كه در اين صورت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده ناميده مي شود.

  • حداقل بيست روز و حداكثر چهل روز قبل از تشکيل هر مجمع، دستور كار مجمع، محل، تاريخ و ساعت تشکيل جلسه مجمع بايد به طرق ذيل اطلاع رساني شود:

  18-2-1- چاپ آگهي در  روزنامه كثيرالانتشار مصوب مجمع عمومي.

  18-2-2- قراردادن آگهي بر روي وب سايت اتاق مشترک.

  18-2-3- ارسال درخواست درج آگهي بر روي وب سايت اتاق ايران به امور بين الملل.

  • مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف بعلاوه يک اعضاي عادي رسميت مي يابد .چنانچه در نوبت اول حد نصاب لازم براي رسميت مجمع تحقق نيابد، مجمع عمومي نوبت دوم با هر تعداد عضو که حضور یابند رسمیت خواهد داشت. تشریفات اطلاع رسانی نوبت دوم مشابه نوبت اول می باشد.
  • تصميمات مجمع عمومي عادي با “اكثريت نسبي” آراء حاضر معتبر و نافذ است. در مجمع عمومي عادي كه استماع گزارش عملکرد هيئت مديره و گزارش بازرس و حسابرس مالي در دستور كار مجمع باشد ،هيئت مديره موظف است نسخه مکتوب گزارش هاي مذكور را سه روز قبل از شروع مجمع در اختيار نماينده امور بين الملل و هر يک از اعضاي خود  كه درخواست نمايند قرار دهد  .
  • مجمع عمومي را هيات رئيسه اي مركب از يک رئيس و دو ناظر و يک منشي كه توسط مجمع انتخاب خواهد شد اداره مي نمايد. مجمع ميتواند منشي را از بين اشخاص خارج از اعضاي اتاق مشترک انتخاب نمايد .

  منشي صورت مذاكرات و تصميمات را تنظيم و به امضاي هيت رئيسه مجمع و ناظران اتاق ايران خواهند رساند.

  • چنانچه انتخابات هيئت مديره و بازرس در دستور كار مجمع عمومي عادي باشد:
   • نامزدهاي هيئت مديره و بازرس امکان نامزدي به عنوان هیات رئيسه مجمع را نخواهند داشت .
   • صرفاً آن دسته از اعضاء عادي كه حداقل سه ماه از عضويتشان در اتاق سپري شده باشد از حق راي برخوردار مي باشند .
   • صرفاً آن دسته از اعضاء كه حداقل يکسال تمام از عضويتشان در اتاق سپري شده باشد امکان نامزدي براي هيئت مديره خواهند داشت.
   • مرجع رسيدگي و بررسي كليه شکايات مربوط به نحوه برگزاری مجمع یا نتیجه انتخابات هیات مدیره، هیات رئیسه اتاق ایران می باشد، مشروط به اینکه طرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع شکایت در دبیرخانه مرکزی اتاق ایران ثبت گردیده باشد.

  ماده 19- وظايف  مجمع عمومي عادي شامل موارد ذيل مي باشد:

  • استماع و بررسي گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس و حسابرس رسمی درباره فعاليت هاي اتاق مشترک در سال قبل و بررسي ترازنامه و تصويب آن.
  • بررسي و تصويب بودجه سالانه.
  • انتخاب اعضاي هيات مديره از ميان اعضاي عادي اتاق مشترک.
  • انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل
  • انتخاب روزنامه كثيرالانتشار
  • تعيين وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء
  • بررسي و اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.

  ماده 20- نحوه برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به ترتيب ذيل مي باشد:

  • دعوت مجمع عمومي فوق العاده بترتيبي كه در مورد مجامع عادي مقرر است خواهد بود. عنوان مجمع فوقالعاده بايستي در آگهي ها درج گردد.
  • مجمع عمومي فوق العاده در صورتي رسميت خواهد داشت كه حداقل نصف بعلاوه يک اعضاء عادي اتاق مشترک در مجمع حضور داشته باشند و تصميمات آن در صورتي معتبر خواهد بود كه لااقل به تصويب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه برسد .
  • در صورت به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول، مجمع نوبت دوم با رعايت تشريفات دعوت نوبت اول با حضور حداقل يک سوم اعضاء عادی رسميت مي يابد و تصيمات با تصويب حداقل دوسوم اعضاءعادي حاضر در جلسه معتبر مي باشد.

   ماده 21-  وظايف مجمع عمومي فوق العاده به ترتيب ذيل مي باشد:

  • اصلاح و تغيير اساسنامه با رعايت ماده (39) آيين نامه تشکيل و نظارت بر اتاق ها و كميته هاي مشترک بازرگاني.

  تبصره:  اعمال تغييرات در اساسنامه اتاق مشترک بدواً مستلزم هماهنگي با امور حقوقي مي باشد.  بديهي است اتاق ايران مي تواند از ثبت تغييرات اساسنامه كه خلاف تایید اوليه باشد اجتناب نمايد .

  • اتخاذ تصميم نسبت به انحلال اتاق مشترک و انتخاب هيات تصفيه با تاييد اتاق ايران .

  ماده 22- ضوابط عمومي حاكم بر مجامع عادي و فوق العاده به شرح ذيل مي باشد:

  22-1-  مجامع عمومي عادي و فوق العاده بنا به تصميم هيات مديره و يا به درخواست حداقل يک سوم اعضاي دارنده حق راي اتاق مشترک و يا به درخواست بازرس و يا به دعوت اتاق ايران طبق ضوابط اين اساسنامه تشکيل مي شود.

  ماده 23- مصوبات مجامع عمومي و تصميمات هيات مديره جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمي در اختيار امور بين الملل اتاق ايران قرار مي گيرد .

  ماده 24- دبيرخانه اتاق مشترک موظف است فهرست اعضاء معتبر را حداقل يک هفته قبل از برگزاري مجامع به امور بين الملل اتاق ايران اعلام نمايد .

  ماده 25- حضور در مجامع عمومي اتاق هاي مشترک اصالتاٌ ويا صرفاً با وكالت رسمي مجاز است. در خصوص اعضاي حقوقي اتاقهاي مشترک، مدیر عامل یا یکی از اعضا هیات مدیره با ارائه و تسلیم معرفی نامه رسمس شرکت و روزنامه رسمی دال بر عضویت در هیات مدیره می تواند در مجمع حضور یابد.

 • بخش پنجم - هيات مدیره

  ماده 26- اتاق مشترک به وسيله هيأت مديره اي مركب از 7  نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل كه به وسيله مجمع عمومي عادي از بين اعضاء براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند اداره خواهد شد.

  ماده 27- داوطلب عضويت در هيأت مديره موظف است حداقل ده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي درخواست كتبي خود را همراه با مدارک مورد نياز به اتاق مشترک تسليم نمايد.

  ماده 28- احراز شرايط نامزدها طبق موازين اين اساسنامه توسط كميته اي مركب از نماينده هيئت مديره اتاق مشترک و نمايندگان اتاق ايران (امور بين الملل و امور حقوقي) حداقل يک هفته مانده به مجمع عمومي در اتاق ايران تشکيل و نتيجه از طريق اتاق مشترک اطلاع رساني مي گردد .

  ماده 29- نامزدهاي عضويت در هيأت مديره بايد اصالتاً و يا وكالتاً (با وكالت نامه رسمي مبني بر اجازه قبول نامزدي توسط وكيل) در مجمع حضور يابند .

  ماده 30- شخص حقوقي نمي تواند در طول دوره تصدي هيأت مديره عضو ديگري از هيأت مديره يا مديرعامل را جايگزين فرد معرفي شده نمايد. در صورت خروج فرد منتخب از هيأت مديره يا مديريت عامل شخص حقوقي، عضو علي البدل هيأت مديره اتاق مشترک جايگزين خواهد گرديد.

  ماده 31- در صورت استعفاء و يا فوت و يا عزل نصف به اضافه يک اعضاي اصلي هيأت مديره، انتخابات هيأت مديره از طريق برگزاري مجمع عمومي تجديد خواهد شد.

  ماده 32- در صورتيکه يک يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره استعفا و يا فوت نمايند يا چنانچه قادر به انجام وظايف خود نباشند، جانشين آنها از ميان اعضاي علي البدل در هيأت مديره می باشد و برای تعیین سمت اعضا در هيأت مديره مجددا رأي گيري بعمل خواهد امد.

  ماده 33- هيأت مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر ظرف يک هفته بعد از قطعي شدن انتخاب آنها تشکيل ميشود از بين خود يک نفر را به عنوان رئيس هيئت مديره و دو نفر را به عنوان نواب رئيس انتخاب خواهد نمود .

  ماده 34- اداره جلسات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره و در غياب او با نواب رئيس است در صورت غيبت رئيس و نواب رئيس، ساير اعضاي هيأت مديره يک نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رئيس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

  ماده 35 – حضور بازرس در جلسات هيأت مديره بدون حق رأي مجاز مي باشد.

  ماده 36- حضور و انجام وظيفه و اعلام رأي در هيأت مديره قائم به شخص اعضاي حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره ميباشد و قابل تفويض به غير نمي باشد.

  ماده 37- وظايف هيأت مديره: هيأت مديره نماينده قانوني اتاق مشترک است و از كليه اختيارات قانوني جهت اداره امور اتاق مشترک برخوردار است. اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

  37-1- پذيرش اعضاي  جديد  اتاق مشترک و پايان دادن به عضويت اعضاء صرفاً با رعايت مفاد اساسنامه.

  37-2- تهيه گزارش درباره فعاليتهاي اتاق مشترک و تسليم آن به مجامع عمومي و اتاق ايران.

  37-3 – تعيين دبير اتاق مشترک .

  37-4- تهيه ترازنامه و برآورد بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي اتاق مشترک همراه گزارش حسابرسي بازرس كه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل  مجمع در دسترس اعضاي اتاق مشترک قرار گيرد.

  37-5- ايجاد كميسيون هاي لازم در اتاق مشترک و تعيين وظايف و اختيارات هر كميسيون و انتخاب مشاوران بر حسب ضرورت.

  37-6- طرح  هرگونه دعوي و درخواست در مراجع ذيصلاح قضائي و اداري و انتظامي، دفاع در برابر هر گونه دعوي عليه اتاق مشترک در كليه مراحل  رسيدگي و با اختيار تام رأساً يا با انتخاب وكيل و يا وكلاي دادگستري با حق تفويض تمام و يا قسمتي از اختيارات  مطروحه در مواد 62 و  63  قانون آيين دادرسي مدني به وكلاي منتخب و عنداللزوم عزل وكلاي موصوف.

  37-7 – ارجاع اختلافات اعضاي هيأت مديره و اعضا با اتاق مشترک به اتاق ايران.

  37-8- ارجاع دعاوي اتاق مشترک به داوري تعيين داور، صلح حقوق، هبه و گزارش اقدامات فوق به بازرسان.

  37-9- افتتاح هر نوع حساب بانکي اعم از جاري و پس انداز و ثابت در بانکها و عنداللزوم اخذ تسهيلات بانکي و عقد قراردادها شامل صلح، هبه و رهن .

  37-10- دريافت اعتبار و قبول كمک هاي بلاعوض.

  37-11- تدوين سياست ها و برنامه هاي كلان اتاق مشترک و نظارت بر حسن اجراي آنها.

  37-12  تعيين نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهد آور و انتخاب صاحبان امضاي مجاز.

  37-13- انجام ساير اموري كه وفق موازين اين اساسنامه و آيين نامه نحوه تشکيل و نظارت اتاق ها و كميته هاي مشترک مي تواند توسط هيئت مديره انجام شود .

  تبصره:  هيئت مديره مي تواند بخشي از وظايف خود را به دبير اتاق تفويض نمايد .

  ماده 38- جلسات هيات مديره حداقل يک بار در ماه طبق دعوت كتبي رئيس هيات مديره تشکيل ميشود.

  ماده 39- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد داشت و تصميمات با اكثريت آراء حاضران اتخاذ ميشود. در صورت تساوي آراء نظر طرفي كه رييس هيات مديره در آن است، ملاک عمل قرار  خواهد گرفت.

  ماده 40- در صورت غيبت غير موجه هر كدام از اعضاء اصلي در 3 جلسه بطور متوالي يا 5 جلسه بطور متناوب وي مستعفي از عضويت در هيأت مديره شناخته ميشود. غير موجه بودن عدم حضور در جلسه هيات مديره، بايد به تصويب هيئت مديره اتاق مشترک برسد.

 • بخش ششم - بازرسان

  ماده 41- مجمع عمومي عادي سالانه  براي هر  سال مالي يک نفر را بعنوان بازرس اصلي و يک نفر  بازرس علي البدل انتخاب مي نمايد.

  ماده 42-  بازرس اتاق مشترک موظف است كليه  اقدامات  و عمليات مالي اتاق مشترک را بررسي و  حداكثر سي روز  بعد از پايان سال مالي جهت طرح و تصويب در مجمع عمومي عادي سالانه به هيات مديره تسليم
  مي كند .هيات مديره و دبير اتاق مشترک موظف است اسناد و مدارک مربوطه را در اختيار بازرس قرار دهد.

  ماده 43- چنانچه اعضا اتاق به صد نفر یا بیشتر برسد اتاق مشترک موظف به انتخاب بازرس و حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی خواهد بود. بازرس و حسابرس رسمی مزبور هر ساله با تصویب مجمع عمومی انتخاب می گردد. بازرس موظف است علاوه بر ارايه گزارش حسابرسي مالي، نسبت به بررسي مصوبات و عملکرد هيات مديره و ارايه گزارش انطباق آن با اساسنامه اتاق مشترک مربوطه و همچنين ضوابط اتاق ايران اقدام نمايد.

 • بخش هفتم - دبيرخانه

  ماده 44- دبير اتاق مشترک عهده دار كليه امور اداري و مالي در حدود مصوبات هيات مديره است و سرپرستي دبيرخانه را برعهده دارد وكليه مکاتبات اتاق مشترک از طريق دبیر به عمل مي آيد .

  ماده 45- دبير به پيشنهاد رييس هيات مديره  و تصويب هيات مديره نصب و عزل مي گردد. هیات مدیره اتاق مشترک همچنین شرح وظایف دبیر را تعین و از طریق رییس هیات مدیره به ایشان ابلاغ می نمایند.

  ماده 46 اهم وظايف و اختيارات دبير به شرح ذيل مي باشد:

  46-1- تشکيل دبيرخانه و اداره امور آن.

  46-2- استخدام و اخراج كاركنان دبيرخانه با تاييد رئيس هيئت مديره اتاق مشترک .

  46-3- انجام وظيفه به عنوان دبير در جلسه  هيات مديره و تهيه صورتجلسات مربوطه.

  46-4- تنظيم گزارش هاي خبري و تحليلي به منظور آگاه سازي هيئت مديره و اعضا از آخرين وضعيت مناسبات اقتصادي دو كشور.

  45-5- برقراري ارتباط با ساير تشکل ها و ارگان هاي دولتي.

  45-6- سازماندهي و برگزاري به موقع مجامع عمومي و جلسات هيئت مديره.

 • بخش هشتم – امور مالی اتاق مشترک

  ماده 47- اتاق مشترک براي انجام وظايف مربوط هزينه هاي خود را از منابع زير تامين مي كند:

  47-1- وروديه اعضاء جديد.

  • – حق عضويت سالانه اعضا عادی و ناظر.

  47-3-  دريافت اعتبار و قبول كمکهاي بلاعوض.

  • وجوهي كه بابت ارائه خدمات دريافت مي دارد.
  • درآمد حاصل از تشکيل نمايشگاهها و سمينارها و فعاليتهاي ترويجي و آموزشي و انتشاراتي مرتبط با اهداف اتاق مشترک در چارچوب اساسنامه.

  ماده 48- سال مالي اتاق مشترک يک دوره دوازده ماهه است كه از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال  خاتمه مي يابد. اولين سال مالي از تاريخ تشکيل اتاق مشترک شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد.

 • بخش نهم – خاتمه فعاليت یا انحلال اتاق مشترک

  ماده 49- فعاليت اتاق مشترک بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده و موافقت اتاق ايران و نيز بنابه تصويب اتاق ايران خاتمه مي يابد و انحلال آن اعلام مي گردد.

  ماده 50 با اتخاذ تصميم در باره انحلال، مجمع عمومي فوق العاده هياتي مركب از دو عضو هيات مديره اتاق مشترک و يک عضو ناظر از امور حقوقي اتاق ايران انتخاب و به آنان ماموريت خواهد داد كه به تصفيه امور اتاق مشترک بپردازند. هر گونه مازاد دارايي كه ممکن است پس از تصفيه ديون و مطالبات باقي بماند، متعلق به اتاق ايران خواهد بود. در صورت استنکاف مجمع از انتخاب هيات تصفيه ، اتاق ايران راساً هيات مزبور را تعيين
  مي نمايد.

  ماده 51- این اساسنامه در 51 ماده به ضميمه آيين نامه تشکيل و نظارت اتاق هاي مشترک بازرگاني در تاریخ  مورخ 03/05/1395 به تصویب شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران رسید و براي كليه اتاقهاي مشترک از تاريخ تصويب در مجمع عمومي فوق العاده لازم الاجرا ميباشد.