فرم عضویت

اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با هدف برقراری روابط اقتصادی و تجاری میان بخش خصوصی دو کشور به عنوان نهادی رسمی و قانونی به منظور تسهیل مراودات تجاری، افزایش حجم مبادلات اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک دو کشور، تسهیل دسترسی به بازار های ثانویه و صادرات مجدد از طریق کشور افغانستان و متقابلاً معرفی پتانسیل های اقتصادی و مزیت های رقابتی کشور ایران، شکل گرفته است.

فرم عضویت اعضای افغانستانی

فرم عضویت اعضای ایرانی